Our Team

Council Director Li Lin
Honorary Director Xia Qichang
Director Wu JiaRui
Executive Director Zeng Rong
Project Management Chen Wei, Hu Jianwen, HouChenrui, Gao Yanping
2D Platform Ruan Hongqiang, Sha Wei, Pang Xiaoying, Yu Feng, Hou Dongming
Protein Analysis Platform You Shu
MS Platform Dai Jie(Assistant Professor), Nie Song, Wu Qingqing
Bioinformatics Platform Li Sujun(Assistant Professor), Sheng Quanhu, Li Long, Wang Chuan
Senior Scientist Li Chen(Assistant Professor), Li Rongxia(Assistant Professor)
Students Wang Lianshui, Cao XingJun, Tang Liuya, Ma Danjun,Ning Zhibin, Wu Yibo, Deng Wenjun, Fu Ning, Li Qingrun, Chen Xianfeng, Fan Kexin, Liu Yansheng, Wu Chaochao, Zhao Shilin, Tang JiashuRESEARCH CENTER FOR PROTEOME ANALYSIS  All RIGHTS RESEARVED
320 Yueyang Road, Shanghai,P.R.China  200031
TEL: 54920169 54920167  FAX: 54920171  EMAIL:proteomics@sibs.ac.cn